Ο.Σ.Ε.Π. - Δ.Β.Σ. (ARIS)
Ολοκληρωμένο διαδραστικό Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για την ολιστική Διαχείριση Βιομηχανικής Συντήρησης
Ο.Σ.Ε.Π. - Δ.Β.Σ. (ARIS)
previous arrow
next arrow
Slider

Η αύξηση του αριθμού των μηχανημάτων, η πολυπλοκότητα των τεχνικών ελέγχων και διαδικασιών συντηρήσεων, η επέκταση των βιομηχανικών υποδομών καθώς και ο όγκος της παραγωγής, έχει αναδείξει το στόχο της ασφάλειας και της τεχνικής συντήρησης του εξοπλισμού πιο επίκαιρο από ποτέ. Στα πλαίσια της Βιομηχανίας 4.0, πέραν από την αυτοματοποίηση της παραγωγής και συλλογής δεδομένων αισθητήρων που έχει ήδη επιτευχθεί σε πρώτο στάδιο από τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές PLC (programmable logic controller), οι νέες αρχές σχεδιασμού αφορούν την δυνατότητα διασύνδεσης των μηχανών και των ανθρώπων. Η διάθεση της πληροφορίας στο κατάλληλο προσωπικό σε πραγματικό χρόνο και η παρουσίασή της με τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας σε κινητές συσκευές, σε συνδυασμό με ευφυές μεθόδους λήψης αποφάσεων βασισμένες σε τεχνικές μηχανικής μάθησης αποτελούν το μέλλον της σύγχρονης Βιομηχανίας και θα απλοποιήσουν με τη σειρά τους τις διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού και θα διευκολύνουν το τεχνικό προσωπικό στην διεκπεραίωση τους.

Με σκοπό την βελτιστοποίηση διάθεσης και αξιοποίησης της πληροφορίας βιομηχανικής συντήρησης μέσω της διασύνδεσης ανθρώπων μηχανών και κατά συνέπεια την αύξηση της ασφάλειας των υποδομών, το προτεινόμενο ολοκληρωμένο διαδραστικό σύστημα επαυξημένης πραγματικότητάς βιομηχανικής συντήρησης και τα ευφυή τεχνολογικά εργαλεία διαχείρισης που το συνοδεύουν επιτυγχάνουν τους ακόλουθους κεντρικούς στόχους: (α) Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης βιομηχανικών πόρων, βασισμένο στην κωδικοποίηση διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και στην δημιουργία τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων υποδομών (digitaltwins), (β) Εκπαίδευση χρηστών τεχνικής διεύθυνσης και δημιουργία εντύπου ενημέρωσης και που θα συνοψίζει με δομημένο τρόπο τα ευρήματα της κωδικοποίησης, (γ) Ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων προσδιορισμού θέσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, (δ)Συλλογή δεδομένων δικτύου βιομηχανικών αισθητήρων αλλά και τεχνικών ελέγχων προσωπικού και αξιοποίηση αυτών στον σχεδιασμό και υλοποίηση αλγορίθμων πρόβλεψης αστοχιών μερών εξοπλισμού, (ε) Ανίχνευση βιομηχανικών πόρων με την κάμερα της κινητής συσκευής και αναγνώριση του αντίστοιχου digitaltwin και των ιδιοτήτων του με τεχνικές μηχανικής μάθησης και (στ) Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας κινητής συσκευής (mobile application) με δυνατότητα παράθεσης πληροφορίας βιομηχανικών πόρων(π.χ. ιστορικό συντηρήσεων, εκκρεμείς ενέργειες κ.α.) και δεδομένων αισθητήρων, μέσω ανίχνευσης αυτών ή στίγματος θέσης, και διάδρασης με το προσωπικό, επιτρέποντας την καταχώρηση δεδομένων σε ψηφιακές φόρμες ελέγχου και παρέχοντας οδηγίες για την κίνηση του στον χώρο στον χώρο λαμβάνοντας υπόψη ψηφιακά χαρτογραφημένες ζώνες κινδύνου και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00708)»

previous arrow
next arrow
Slider